• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
http://104.199.144.36/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/799907foresttotown.jpg http://104.199.144.36/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/897014nodam.jpg
  • 0
  • 1

การเริ่มต้นที่หมู่บ้านธารมะยม

อีเมล พิมพ์ PDF

ธารมะยมหมู่บ้านธารมะยม แห่งเขาแม่กระทู้ อยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติประชิดแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ชุมชนที่นี่มีความเข้มแข็งในการจัดการปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง และเป็นหนึ่งในชุมชนสำคัญที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีแผนจะขยายพื้นที่การทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพปลูกสมุนไพรอินทรีย์ในอนาคต

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานป้องกันรักษาป่า

อีเมล พิมพ์ PDF

ระบบสารสนเทศก่อนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม (21-22 ธันวาคม) ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานป้องกันรักษาป่า" ให้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

 

เรื่องเล่าข้ามปี… ที่ทินวย

อีเมล พิมพ์ PDF

ทุ่งใหญ่นเรศวรย้อนกลับไปเกือบสองปีที่แล้ว…

เราได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาที่หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย หรือปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก (เมื่อก่อนสำนักงานเขตฯ อยู่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าซ่งไท้ ลึกเข้าไปในป่าใหญ่อีกหลายกิโลเมตร ด้วยความไม่สะดวกในการเดินทาง และการติดต่อสื่อสาร จึงได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ในจุดปัจจุบันที่เดินทางไปถึงได้รวดเร็วกว่า)

 

เสบียงงานลาดตระเวน กำลังใจจากเมืองสู่ป่า

อีเมล พิมพ์ PDF

พิทักษ์ป่าทุกๆ วันศุกร์สุดท้ายของแต่ละเดือน ทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะเดินทางไปรับมอบเสบียง อาหารสำเร็จรูปที่ได้จากการตักบาตรที่อาคารเมืองไทยภัทร (ถนนรัชดาภิเษก) และนำเสบียงนี้ไปส่งมอบต่อให้ทีมลาดตระเวนร่วมระหว่างพื้นที่คุ้มครองในผืนป่าตะวันตก

 

พันธะสัมพันธ์ของเสือโคร่งกับเหยื่อ ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

อีเมล พิมพ์ PDF

เสือโคร่งกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความหวังในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง เพราะนอกจากเป็นกลุ่มป่าที่มีขนาดใหญ่และต่อเนื่องกันแล้ว ยังพบร่องรอยสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่ง อาทิ กระทิง หมูป่า ช้างป่า กวางป่า เก้ง และวัวแดง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเสือโคร่งอีกด้วย

 

27 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร EP 27 มูลนิธิสืบนาคะเสถียรในวันนี้และวันต่อไป

อีเมล พิมพ์ PDF
27 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร EP 27 มูลนิธิสืบนาคะเสถียรในวันนี้และวันต่อไป
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรในวันนี้ บริหารงานโดยคณะกรรมการมูลนิธิสืบฯ 15 คน มี อ.ศศิน เฉลิมลาภ เป็นประธาน และคุณภาณุเดช เกิดมะลิเป็นเลขาธิการ มีคณะกรรมการที่ปรึกษา 9 คน คณะเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ประจำอยู่ที่สำนักงาน 10 คน มีเจ้าหน้าที่ภารสนามประจำอยู่ที่อุ้มผาง กำแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี 15 คน โดยแบ่งพื้นที่การทำงานเป็นส่วนงานเพื่อดูแลพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยรอบป่าตะวันตก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้
ภารกิจหลักของมูลนิธิสืบฯ ในวันนี้ ยังคงเป็นงานสานต่อเจตนารมย์ของคุณสืบ นาคะเสถียร ผู้ทุ่มเทให้กับการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า และแหล่งธรรมชาติ วิสัยทัศน์ของมูลนิธิสืบฯ ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มูลนิธฺสืบนาคะเสถียร พ.ศ. 2559 – 2562 คือ "ร่วมรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติ" โดยมีผืนป่าตะวันตกเป็นพื้นที่ต้นแบบ นำไปสู่การบริหารจัดการผืนป่าอนุรักษ์อื่นๆ และนอกจากสืบสานงานอนุรักษ์จากคุณสืบแล้วยังมีพันธกิจที่ต้องเป็นองค์กรสื่อสารงานอนุรักษ์ป่าอีกด้วย
เพื่อสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจ มูลนิธิสืบฯ ในวันนี้ กำลังดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของปี 2560 ที่ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์หลัก 7 ด้าน แต่ละแผนยุทธศาสตร์ ได้กำหนดกลยุทธ์ กิจกรรม โครงการที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงงบประมาณ บุคคล กำหนดเวลา ไว้พร้อม ซึ่งจะขยายความให้เห็นภาพชัดเจนต่อไป
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 วิชาการและงานเฝ้าระวังสถานการณ์ผืนป่าและสัตว์ป่า
วางเป้าหมายใหญ่การทำงานไว้ที่เรื่องการจัดการน้ำทางเลือก เพื่อไม่ให้สร้างเขื่อนแม่วงก์ เป็นเป้าหมายหลักที่จะบรรลุ เช่นเดียวกับการเฝ้าระวังมิให้พรบ.อุทยานแห่งชาติ และ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ที่กำลังร่างแก้ไขใหม่ ไม่ให้ช่องว่างที่จะเป็นการเปิดป่าค้าสัตว์ป่า มีผลผลิตเอกสารวิชาการ งานส่งเสริมเรื่องพันธบัตรป่าไม้ ขับเคลื่อนคณะทำงานป่าเศรษฐกิจ และงานเครือข่ายที่สร้างพลังของนิสิตนักศึกษา คนรุ่นใหม่ให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นองค์กรสื่อสารอนุรักษ์ระบบนิเวศผืนป่า
คือการใช้ศัพยภาพของ Social Network และผลงานที่ผ่านมาของมูลนิธิสืบฯ เป็นสื่อในการเผยแพร่ความสำคัญของการอนุรักษ์สู่สาธารณชน ใช้กิจกรรมวันรำลึกสืบ นาคะเสถียร 1 กันยายน เผยแพร่ หาแนวร่วม พัฒนาการทำสื่อ online ให้ทันสมัย และก่อให้เกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์จากผู้อ่าน
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดการป่าตะวันตก 20 ล้านไร่
จากการทำงานต่อเนื่องในโครงการจอมป่า ทั่วผืนป่าตะวันตกมาตั้งแต่ปี 2547 ทำให้ทั้งภาคราชการ คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และภาคเอกชน คือ มูลนิธิสืบฯ เรียนรู้ว่าหากจะอนุรักษ์ระบบนิเวศของผืนป่าตะวันตกไว้ให้ได้อย่างยั่งยืนจำเป็นจะต้องดูแลบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ตั้งอยู่โดยรอบของป่าอนุรักษ์ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 8 ล้านไร่ นั่นคือที่มาของยุทธศาสตร์การจัดการผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กลยุทธ์แผนงานโครงการและกิจกรรมแบ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครอง เป็นงานสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่การบริหารจัดกรผืนป่าตะวันตก โดยสนับสนุนให้อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแต่ละพื้นที่ติดตามตรวจสอบข้อมูลชุมชน สนับสนุนการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 25 ชุด ในพื้นที่รอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และสนับสนุนงานลาดตระเวณเชิงคุณภาพของสำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์
สำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับป่าสงวนแห่งชาติ คือ งานสนับสนุนการควบคุมดูแลรักษาป่าสงวนแห่งชาติของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รวมถึงส่งเสริมภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าโดยรอบให้เป็นป่ากันชนของป่าอนุรักษ์ งานติดตามตรวจสอบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติและจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ประกอบเพื่อรู้สภาพที่แท้จริงของสถานการณ์ รวมถึงอบรมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้เข้าใจกระบวนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ยังมีส่วนที่ต้องประสาน การบริหารจัดการ โครงการป่าตะวันตก 20 ล้านไร่ โดยการบริหารโครงการนั้นต้องรู้เขารู้เรา ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ตั้งแต่ระดับกรม ระดับสำนักบริหารในพื้นที่ และระดับเขตรักษาพันธุ์ อุทยานแห่งชาติ ฯลฯ และหน่วยป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก
เป็นงานพัฒนาอาชีพและผลผลิตของชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ใช้ประโยชน์ชุมชนในป่าอนุรักษ์ ในแนวทาง “ชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า” เป็นงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน โดยไม่ขยายพื้นที่ทำกินออกไปจากแนวเส้นสีขาวที่สำรวจ และกำหนดหมายร่วมกันแล้ว
งานในส่วนนี้ได้แก่ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมือง จากเดิมที่มีกลุ่มอยู่แล้วก็ขยายสมาชิก อบรม เพิ่มทักษะในการออกแบบ เรียนรู้ดูงาน รวมถึงขยายฐานลูกค้า เช่นเดียวกับงานพัฒนาวิสาหกิจกาแฟอินทรีย์ ที่เริ่มแรกปักหลักอยู่บ้านแม่กลองน้อย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้ขยายงานออกไปยังชุมชนข้างเคียงรวมถึงขับเคลื่อนโครงการไปฝั่งจังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติลำคลองงู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และมีเป้าหมายขอเอกสารรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ “กาแฟจอมป่า” พัฒนาวิสาหกิจสมุนไพรอินทรีย์ ซึ่งผลิตวัตถุดิบส่งให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยการพัฒนาระบบขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การแปรรูป พัฒนาช่องทางการตลาดและขยายวัตถุดิบสมุนไพรอินทรีย์
ยังมีงานใหม่ที่เพิ่งเริ่มในแผนยุทธศษสตร์ ฉบับ 2559 – 2560 คือ การพัฒนาการปลูกป่าเศรษฐกิจเอกชน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และแปลงฟื้นฟูป่าของกรมป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อผู้พิทักษ์ป่า
คืองานเผยแพร่เรื่องราวของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าสู่สาธารณชนผ่านทางเครื่องมือโซเชี่ยลมีเดียขององค์กร เสนอบทความลงเว็บไซต์ งานที่สำคัญในแผนงานนี้คือ การประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกพื้นที่คุ้มครอง ตัวอย่างเช่น เขตรักษาพันธุ์ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกต้องการจุดสกัดที่สุดเขตทางเหนือของบ้านกองม่องทะเพื่อสกัดมิให้บุคคลเข้าไปล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่พื้นที่ติดกัน การจัดทำนิทรรศการที่อาคารนิทรรศการ ซึ่งตัวอาคารสร้างเสร็จหลายปีแล้ว แต่ยังขาดปัจจัยสนับสนุนในด้านการทำนิทรรศการภายในอาคาร มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงได้เป็นคนกลางประสานขอความสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดทำนิทรรศการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 นี้
นอกจากงานส่งเสริมประสิทธิภาพและสวัสดิการ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิทักษ์ป่าแล้ว มูลนิธิสืบฯ ยังคงบทบาทจัดให้มีกองทุนผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในกรณีที่บาดเจ็บและเสียชีวิต มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้พิทักษ์ป่าจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องป่าและสัตว์ป่า
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรให้อยู่อย่างยั่งยืน
งานในแผนนี้มูลนิธิสืบฯ แบ่งเป็น 2 แนวทางการดำเนิน ได้แก่
การจัดทำของที่ระลึกจำหน่าย มีกลยุทธตั้งแต่การพัฒนารูปแบบการออกแบบของที่ระลึก เช่น เสื้อ หมวก ของชำร่วย ผลิตภัณฑ์ชุมชน หาช่องทางส่งเสริมการจำหน่าย การรับการสนับสนุน เพิ่มยอดการจำหน่ายทางออนไลน์ การพัฒนาบุคลากรที่รับหน้าที่ด้านนี้ โดยการอบรมส่งเสริมความรู้ การขายสินค้าออนไลน์ การสร้างแบรนด์ เอสเอ็มอี การจัดระบบรายรับรายจ่ายอย่างมืออาชีพ
อีกส่วนคืองานระดมทุน มีงานปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์การระดมทุน ได้แก่ ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอ การจัดทำวีดีโอ นำเสนอประโยชน์และความสำคัญของการรักษาป่า สัตว์ป่า พัฒนาการรับบริจาคผ่านบัตรเครดิต จัดกิจกรรมระดมทุนที่จะดำเนินการร่วมกับศูนย์การค้าหรือชุมชนอนุรักษ์อื่นๆ เช่น กิจกรรมวิ่งเพื่อบ้านสัตว์ป่า Seub Run for home of wildlife พัฒนาช่องทางบริจาคออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น การวางกล่องบริจาคและเพิ่มช่องทางการบริจาคและหาผู้สนับสนุนจากหน่วยงานและบริษัทเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 สู่องค์กรมืออาชีพ (to professional organization)
บริหารงานโดยธรรมาภิบาล สร้างสมดุลของการจัดการ 4M คือ Management (การจัดการ) Man (บุคลากร) Money (งบประมาณ) และ Material (สำนักงาน) วัสดุ อุปกรณ์ มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มีคุณภาพทำงานด้วยความโปร่งใสและพึ่งพาตนเองได้
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ดำเนินงานในปีนี้ และปีต่อไปจนถึงปี 2562 จากนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งตามการทำแผนยุทธศาสตร์ใหม่ซึ่งไม่ว่าจะเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ไปเป็นอย่างไรในอนาคตแต่งานสำคัญก็ยังคงเป็นการรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติอยู่เสมอ
งานอนุรักษ์เป็นงานที่ทำไม่เสร็จอย่างไรก็ต้องทำไปเรื่อยๆ
รตยา จันทรเทียร ประธานที่ปรึกษามูลนิธิมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในวันนี้ บริหารงานโดยคณะกรรมการมูลนิธิสืบฯ 15 คน มี อ.ศศิน เฉลิมลาภ เป็นประธาน และคุณภาณุเดช เกิดมะลิเป็นเลขาธิการ มีคณะกรรมการที่ปรึกษา 9 คน คณะเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ประจำอยู่ที่สำนักงาน 10 คน มีเจ้าหน้าที่ภารสนามประจำอยู่ที่อุ้มผาง กำแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี 15 คน โดยแบ่งพื้นที่การทำงานเป็นส่วนงานเพื่อดูแลพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยรอบป่าตะวันตก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรภารกิจหลักของมูลนิธิสืบฯ ในวันนี้ ยังคงเป็นงานสานต่อเจตนารมย์ของคุณสืบ นาคะเสถียร ผู้ทุ่มเทให้กับการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า และแหล่งธรรมชาติ วิสัยทัศน์ของมูลนิธิสืบฯ ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มูลนิธฺสืบนาคะเสถียร พ.ศ. 2559 – 2562 คือ "ร่วมรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติ" โดยมีผืนป่าตะวันตกเป็นพื้นที่ต้นแบบ นำไปสู่การบริหารจัดการผืนป่าอนุรักษ์อื่นๆ และนอกจากสืบสานงานอนุรักษ์จากคุณสืบแล้วยังมีพันธกิจที่ต้องเป็นองค์กรสื่อสารงานอนุรักษ์ป่าอีกด้วย
 

รับข่าวสาร

Community

facebook twitter youtube
instagram ebooks

DOWNLOAD E-BOOKS

คู่มือ
คู่มือการมีส่วนร่วม
และจัดการความขัดแย้ง
ในผืนป่าตะวันตก

DOWNLOAD

Who's online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

<<  มกราคม 2018  >>
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
จากป่าสู่เมือง
nodam
เหตุผลในการคัดค้าน
เขื่อนแม่วงก์
โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร


ของที่ระลึกองค์กร

http://104.199.144.36/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/895080saveforest.jpg http://104.199.144.36/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/544918GIFT_1.jpg http://104.199.144.36/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/982449GIFT_2.jpg http://104.199.144.36/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/183825GIFT_3.jpg

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ

http://104.199.144.36/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/547665THANK_PORAR.jpg http://104.199.144.36/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/594961THANK_SCB.jpg http://104.199.144.36/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/631573THANK_CROWNPROPERTY.jpg http://104.199.144.36/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/868548THANK_EGCO.jpg http://104.199.144.36/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/593615THANK_PASAYA.jpg http://104.199.144.36/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/725396THANK_BAREFOOT.jpg
สำหรับเจ้าหน้าที่ iconkeyy สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ครั้ง

resource